Vedtægter

Vedtægter for foreningen Jyderups Fremtid
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Jyderups Fremtid. Foreningen er stiftet af styregruppen for Jyderups fremtid den 24.06.2014.

Styregruppen for Jyderup fremtid blev nedsat af en arbejdsgruppe under Lokalforum den 10.06. 2014 og består af repræsentanter udpeget af foreninger, forretnings- og erhvervsdrivende samt enkeltpersoner med tilknytning til Jyderup by.

Foreningen er stiftet på baggrund af lokalforums beslutning om, at lade en forening formidle det økonomiske grundlag for

-at etablere torve, kunst, arkader og nedslagspunkter.
-at få skabt en spændende naturakse langs Skarresø fra Sølyst til campingpladsen
-at omdanne Drivsåtskoven til en bypark
-at samarbejde med Naturpark Åmosen om at gøre Jyderup by til indgangsporten til Naturpark Åmosen
-at fremme Jyderups udvikling med udgangspunkt i helhedsplanen for Jyderup by som beskrevet i kommuneplanen for Holbæk kommune.

Foreningen er en selvejende institution med et almennyttigt formål rettet specielt på Jyderup bys udvikling.

Foreningens hjemsted er Jyderup by.

§ 2 Foreningens formål
1. at formidle det økonomiske grundlag for at etablere og udvikle Jyderup by som en aktiv og attraktiv by, herunder også udvikle handel og erhverv, udvikle Jyderup som et godt sted at bo og at fremme aktiviteter og initiativer til fordel for samme.
2. at markere medlemmernes fælles interesser og synspunkter over for lokalområdets borgere, offentlige myndigheder mv. både i den offentlige debat og som aktiv forhandlingspartner, der på medlemmernes vegne varetager disses fælles anliggender.
3. at formidle det økonomiske grundlag for udarbejdelse af projekter og planlægning til fremme af foreningens formål og forslag til lokalplaner, ligesom foreningen skal virke for at skabe det økonomiske grundlag for, at planerne kan gennemføres. Foreningen tager i dette arbejde udgangspunkt i ”Helhedsplan for Jyderup by” og den fortsatte udvikling af denne. Helhedsplanen er en del af Kommuneplanen for Holbæk Kommune 2013-2025.
4. at samarbejde med øvrige projektgrupper om at få skabt sammenhæng mellem Jyderups bymidte og de nærliggende landskaber og naturområder.

§ 3 Medlemskab og stemmeret
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, forretninger og erhvervsdrivende, foreninger, organisationer og institutioner.
Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at træffe afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.
Hvert medlemskab giver ret til én stemme for den, hvis navn er anført på medlemslisten. Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at medlemmet har indbetalt kontingent for det pågældende kalenderår.
Udmeldelse af foreningen finder sted skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 4 Kontingent og hæftelse
Hvert medlem betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Foreningens medlemmer hæfter alene med de af foreningen fastsatte kontingenter, og foreningens medlemmer har ingen andel i foreningens formue.
Ved udmeldelse kan medlemmet ikke kræve refusion eller lignende af det indbetalte kontingent.

§ 5 Foreningens kapitalgrundlag
Startkapitalen udgør 250.000 kr. og indbetales kontant af foreningens stiftere.

Foreningen kan søge fondsmidler, modtage arv, sponsorater, gaver, markedsføringsbidrag og tilskud fra private og offentlige institutioner. Medlemsbidraget indgår i det økonomiske grundlag for foreningens formål.

§ 6 Foreningens forhold til stifter
Bortset fra bestemmelserne i §§ 10 og 11 er der ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.
Foreningens stiftere har ikke andele i eller krav på foreningens midler, der ikke på noget tidspunkt kan tilbageføres til stifterne.

§ 7 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revisorpåtegnet årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af statsaut. / registreret revisor samt 1 kritisk revisor
8. Eventuelt

Ordinær generalforsamling indkaldes ved e-mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 30 medlemmer anmoder herom.
En anmodning fra et flertal i bestyrelsen eller fra mindst 30 medlemmer skal indeholde forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved e-mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag fra medlemmerne til behandling på en ordinær generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest den 1. april

§ 8 Beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog § 9 afsnit 2.
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
Der kan meddeles stemmefuldmagt til et andet medlem, idet ingen dog kan udøve stemmeret med mere end én fuldmagt.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 1 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer anmoder om skriftlig afstemning.
Valg til bestyrelsen forudsætter altid skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater end antallet af poster.

§ 9 Ændring af vedtægter og opløsning
På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
Beslutninger om ændring af foreningens vedtægter og foreningens opløsning kræver dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for beslutningen.
Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og såfremt 2/3 har stemt for beslutningen, kan samme beslutning træffes med almindeligt stemmeflertal på en ny generalforsamling, der afholdes senest 4 uger senere, og uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 10 Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af stifterne og 4 medlemmer vælges blandt foreningens medlemmer.
4 bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og de øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Genvalg kan finde sted. Første gang vælges de 2 af medlemmerne for 1 år.
Hvis et af generalforsamlingen valgt medlem fratræder i valgperioden, kan bestyrelsen vælge et nyt bestyrelsesmedlem for perioden, indtil den pågældende næste gang skulle på valg.
Såfremt mere en et medlem samtidig fratræder i valgperioden, skal de nye medlemmer vælges på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 11 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af stifterne
Som nævnt i § 10 udpeges 3 medlemmer af bestyrelsen af foreningens stiftere. De 3 medlemmer af bestyrelsen udpeges for en periode på 5 år.
I tilfælde af at et af de udpegede medlemmer udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger stifterne et nyt medlem. Efter 5 år vælges hele bestyrelsen på de ordinære generalforsamlinger.

§ 12 Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen, der selv vælger sin formand, har den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, det af denne skønnes nødvendigt. Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan når som helst kræve, at formanden indkalder til bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen skal godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 13 Varetagelse af opgaver
Bestyrelsen varetager alle opgaver, der ikke udtrykkeligt er henlagt til andre foreningsorganer.
Foreningen tegnes af formanden i forening med mindst ét bestyrelsesmedlem.
Beslutninger om køb, salg af fast ejendom og om pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen ved almindeligt flertal hos de fremmødte.
Beslutninger om optagelse af lån kræver tilslutning fra den samlede bestyrelse.

§ 14 Nedsættelse af underudvalg
Til varetagelse af specifikke opgaver kan bestyrelsen nedsætte underudvalg med deltagelse både af bestyrelsens medlemmer, øvrige medlemmer af foreningen og ad hoc tilknyttede personer.

§ 15 Virkemidler
For at realisere foreningens mål, kan foreningen indgå frivillige aftaler der styrker formålet, afholde drifts- og anlægsudgifter og udgifter til informations- og oplysningsvirksomhed. Foreningen kan i særlige tilfælde yde lån og tilskud til foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og private ejendomsejere til fremme af foreningens formål.

§ 16 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Foreningens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens krav herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende vis.
Det er bestyrelsens ansvar, at foreningens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

§ 17 Uoverensstemmelser
Uoverensstemmelser mellem et medlem og foreningen om forhold, der har relation til nærværende vedtægter, afgøres endeligt ved voldgift, der nedsættes i overensstemmelse med de for Det Danske Voldgiftsinstitut gældende bestemmelser.

§ 18 Foreningens opløsning
Såfremt der træffes beslutning om foreningens opløsning, jf. § 9, stk. 2 og 3, vælges af generalforsamlingen en likvidator, der efter realisering af foreningens aktiver og betaling af den af foreningen påhvilende gæld, fordeler resterende midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, fortrinsvis til formål, der er til gavn for Jyderup by og i overensstemmelse med foreningens formål som nævnt i § 2.